Punctul Național de Contact pentru Romi (PNCR) este responsabil de coordonarea eforturilor naționale de îmbunătățire a situației cetățenilor români aparținând minorității rome, de implicare în procesul de evaluare și monitorizare a progreselor înregistrate în implementarea Strategiei Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, de raportare a acestora către Comisia Europeană și de formulare de propuneri de adaptare și revizuire a Strategiei.

Punctul Național de Contact pentru Romi este organizat şi funcţionează la nivel de compartiment în subordinea şefului de serviciu – Serviciul Evaluare Programe și Politici de Coeziune Socială și îndeplineşte următoarele atribuţii specifice, în calitate de structură suport pentru îndrumare metodologică și sprijin aferent AMPOCU:

 1. participă la coordonarea interinstituțională pentru implementarea Strategiei Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome (denumită în continuare Strategia), împreună cu celelalte ministere și organe ale administrației publice centrale și locale implicate, precum și la asigurarea corelării între măsurile dispuse prin alte programe naționale de reformă sau alte strategii naționale;
 2. urmăreşte ca politicile şi măsurile propuse la nivel naţional să fie în linie cu recomandările la nivel european şi corelate cu Strategia Europa 2020;
 3. promovează principiile incluziunii sociale a persoanelor de etnie romă în relația cu celelalte ministere și autorități guvernamentale, Autorități Publice Locale, în relația cu reprezentanțele misiunilor diplomatice precum și în relația cu Comisia Europeana și Consiliul Europei pe această problematică;
 4. asigură secretariatul tehnic al Comitetului Interministerial de monitorizare şi evaluare a Strategiei;
 5. este responsabil de asigurarea participării active a persoanelor de etnie romă și a societăţii civile reprezentative în punerea în aplicare a Strategiei;
 6. participă la urmărirea îndeplinirii măsurilor planificate în Strategie și Planul de acțiune;
 7. coordonează procesul de actualizare a obiectivelor, formulează propuneri de adaptare şi revizuire a Strategiei;
 8. raportează către Comisia Europeană progresele înregistrate în procesul de implementare a Strategiei, a revizuirilor şi a altor modificări;
 9. participă la întâlnirile punctelor naţionale de contact din Europa, la atelierele de lucru şi la schimburile de experienţă, precum şi în alte formate care relevă de punctului naţional de contact;
 10. promovează integrarea aspectelor legate de incluziunea persoanelor de etnie romă în toate în programele finanţate din FESI și este responsabil cu diseminarea exemplelor de bune practici în acest domeniu astfel încât să poată fi dezvoltate abordări inovative legate de implementarea Strategiei naționale pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome;
 11. face parte din comitetul de selecţie al DLRC (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii) şi din Grupul funcţional de lucru DLRC, constituit la nivelul MFE;
 12. participă în comitete, comisii şi grupuri de lucru, reuniuni cu Comisia Europeană şi cu alte instituţii de specialitate relevante naţionale şi internaţionale pentru realizarea obiectivelor specifice domeniului de activitate al compartimentului; pregăteşte şi implementează proiecte de asistență tehnică pentru îndeplinirea specifice domeniului de activitate al compartimentului.

Obiectiv:
PNCR urmărește ca politicile și măsurile propuse la nivel național să fie corelate cu recomandările la nivel european și cu Strategia Europa 2020, prin orientarea eforturilor de incluziune socială a romilor cu precădere către domeniile principale: educație, ocupare (ocuparea forței de muncă), sănătate, locuire, non-discriminare.

Informații utile

Lista Punctelor Naționale de Contact pentru Romi din Statele Membre 

Politicile statelor membre ale UE de incluziune a Romilor

Noul cadru strategic al UE privind romii – octombrie 2020

⇒ Raportul privind drepturile fundamentale 2020 – Opiniile FRA

Raportul ECRI privind România 2019

Analiza FRA – Implicațiile pandemiei COVID-19 asupra romilor și comunităților nomade: Romania

Analiza DRI Monitorizarea atitudinilor de excluziune, intoleranță și extremism față de minoritățile naționale în contextul SARS CoV-2


LEGISLAȚIE RELEVANTĂ INCLUZIUNII ROMILOR


INstituții și organizații naționale și internaționale în domeniul incluziunii romilor